top of page
De-Hoeven-Ovaal.png

Privacyverklaring

De Hoeven streeft ernaar om de privacy van haar cliënten, bezoekers en personeel altijd zo goed mogelijk te waarborgen, of het nu gaat om het vastleggen, gebruiken en verstrekken van uw gegevens, of om het voeren van een vertrouwelijk gesprek met uw zorgverleners, contactpersonen of mantelzorgers. Hier leest u op welke manier wij de correcte verwerking van persoonsgegevens in onze organisatie hebben geborgd.

Privacy beleid ''De Hoeven''

In dit privacy beleid wordt uiteengezet hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens die door Ontmoetingscentrum De Hoeven en Thuis bij De Hoeven worden verwerkt. 

Ontmoetingscentrum De Hoeven en Thuis bij de Hoeven

Ontmoetingscentrum De Hoeven is een dagbesteding voor dementerende ouderen met een WLZ-indicatie of WMO-indicatie. Daarnaast komt er een woning bij voor permanente bewoning voor dementerende ouderen die niet meer thuis kunnen wonen. Ook hiervoor is een WLZ-indicatie of WMO-indicatie noodzakelijk. De permanente bewoning valt onder de naam ‘Thuis bij De Hoeven’. Beide samen worden hierna genoemd: “De Hoeven”. 

Bij onze werkzaamheden verwerken wij persoonsgegevens in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan leest u in dit beleid.

Door gebruik te maken van onze dienstverlening gaat u akkoord met onderhavig privacy beleid. Door akkoord te gaan met dit privacy beleid geeft u toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens op de wijze zoals in dit beleid genoemd.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens

 • Mensen die interesse tonen in onze diensten en in contact met ons treden

 • Onze cliënten en hun naasten en/of vertegenwoordiger (gewaarborgde hulp)

 • Websitebezoekers 

 • Personen waarvan we de gegevens verwerken op basis van een overeenkomst

 • Vrijwilligers en medewerkers

 • Sollicitanten

Ontvangers van uw persoonsgegevens

 • De Hoeven

 • Indien noodzakelijk een behandelend arts of een ambulancebroeder of vergelijkbaar.

 • Derden wanneer dit noodzakelijk is – en voortvloeit – uit een overeenkomst, op grond van toestemming of op grond van de wet. Bijvoorbeeld de verzekeraar.      

                                                                                                 

Van wie ontvangen wij persoonsgegevens

We ontvangen voornamelijk van uzelf de persoonsgegevens, u reikt deze persoonsgegevens aan bij het aangaan van de overeenkomst met Ontmoetingscentrum De Hoeven. Daarnaast kunnen wij gegevens krijgen van uw (wettelijk) vertegenwoordiger, uw gewaarborgde hulp, uw verzekeraar, uw naasten of uw behandelend arts (wanneer hiervoor toestemming is gegeven).

Doelen en verwerking van persoonsgegevens

 1. Indien u contact opneemt, worden uw naam en telefoonnummer of e-mailadres genoteerd.

 2. Indien u vertegenwoordiger bent van een van de cliënten, worden uw voor- en achternaam, contactgegevens (telefoonnummer en/of direct e-mailadres) verwerkt zodat we contact met u kunnen opnemen/de overeenkomst kunnen uitvoeren. 

 3. Indien u een overeenkomst met ons sluit, worden naast uw naam en telefoonnummer ook uw adresgegevens voor facturen genoteerd, uw woonsituatie, de gegevens van uw huisarts, uw bsn-nummer, de gegevens van uw verzekering, de gegevens van uw contactpersonen en hun relatie tot u. Deze gegevens zijn noodzakelijk om onze dienstverlening optimaal te kunnen uitvoeren en in geval van calamiteiten snel te kunnen schakelen. Verder wordt er naar uw geloofsovertuiging gevraagd, zodat er in de dagelijkse activiteiten rekening kan worden gehouden hiermee. 

 4. Indien noodzakelijk verwerken wij medische gegevens, om uw gezondheid en welzijn te bevorderen. Hieronder wordt tevens begrepen gegevens over uw mobiliteit, of u gebruik maakt van een bril, gehoorapparaat, kunstgebit of anders, of u bepaalde ziekten hebt en welke medicatie u gebruikt. Daarnaast wordt er ook gevraagd naar allergieën en diëten. 

 5. Wij vragen u een reanimatieverklaring te tekenen waarin u aangeeft of u in geval van nood gereanimeerd wilt worden of niet. Hierop worden uw persoonsgegevens en uw wensen verzameld. 

 6. Voor promotie- en markering doeleinden. Bijvoorbeeld om u te informeren over een nieuwe dienst die mogelijk interessant voor u is. 

 7. Via Cookies, Google Analytics of Google Ads en soortgelijke kunnen wij nagaan wat bezoekers op onze website doen. Zo kunnen wij onze website en diensten verbeteren en meer inspelen op wensen van bezoekers. Hiervoor kunnen gegevens verwerkt worden, zoals de bezochte webpagina, klik- en surfgedrag, de duur van uw sessie. 

 8. Wij zijn actief op social media. Indien u contact met ons opneemt via social media kunnen we uw naam, emailadres of social ID verwerken zodat we contact kunnen opnemen of uw vraag kunnen beantwoorden. 

 9. Via social media delen wij beelden (foto en/of video) ter promotie van onze diensten. Bij aanvang van de overeenkomst wordt u gevraagd of u toestemming verleent voor het gebruik van uw beelden voor de website en sociale media. Wanneer u hiervoor geen toestemming wilt verlenen, zullen deze beelden niet worden geplaatst.

 10. Voor administratie en facturatie kunnen wij gegevens van een contactpersoon en eventueel adresgegevens en een contactgegeven verwerken. 

 11. We verwerken uw betaalgegevens zodat we uw betalingen kunnen verwerken in onze administratie. 

 12. Van sollicitanten verwerken wij de brief, CV en correspondentie. Na het einde van de sollicitatieprocedure zullen deze gegevens binnen 4 weken worden verwijderd. Indien wij een sollicitant in ons dossier wensen te houden, zullen wij hierover de sollicitant informeren. We houden maximaal 1 jaar een sollicitant in ons dossier. 

 13. Er worden niet meer persoonsgegevens verzameld dan noodzakelijk in het kader van de genoemde doeleinden. Als de gegevens niet bewaard worden voor die doeleinden kunnen we de gegevens toch nog bewaren voor archiefdoeleinden en in verband met juridische zaken en verjaringstermijnen.

 

Grondslagen voor verwerking

We verwerken persoonsgegevens die: 

 1. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze overeenkomst

 2. verwerkt worden met uitdrukkelijke toestemming 

 3. op grond van een wettelijke plicht worden verwerkt

 4. noodzakelijk verwerkt worden ten aanzien van een goede bedrijfsvoering, denk aan het verwerken van gegevens van de verzekering

 5. noodzakelijk zijn ter bescherming van de vitale belangen van de cliënten.

 

Andere partijen

Ontmoetingscentrum De Hoeven verkoopt of verhuurt geen persoonsgegevens aan derden. Alleen met toestemming van u worden uw persoonsgegevens gedeeld met derden, of wanneer delen noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening. Denk aan het verstrekken van medische informatie aan een zorgverlener. Deze gegevens zijn noodzakelijk in het kader van uitvoering van de overeenkomst. Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens delen indien dit verplicht is op grond van de wet of wanneer dit noodzakelijk is voor een goede bedrijfsvoering of bescherming van veiligheid en gezondheid. 

Beveiliging

Ontmoetingscentrum De Hoeven treft voldoende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen bieden een passend beveiligingsniveau gelet op de specifieke risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen, en rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Bewaren van gegevens

Ontmoetingscentrum De Hoeven bewaart persoonsgegevens gedurende de dienstverlening, of zolang nodig is voor de overige doeleinden. De persoonsgegevens kunnen na het einde van de overeenkomst bewaard worden i.v.m. fiscale bewaartermijnen (bewaren van de administratie), juridische vervaltermijnen (de wet geeft aan dat een vordering binnen een bepaalde periode ingediend kan worden) of met wettelijke bewaartermijnen. 

Uw rechten

U kunt op verzoek kennisnemen van de persoonsgegevens, verzoeken deze te verwijderen, aan te passen, te vergeten of te beperken. Ook kunt u uw toestemming intrekken. Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen dient aan uw verzoek uitvoering gegeven te worden.

 

Tegen het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u bezwaar maken indien deze gegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan overeengekomen of vermeld in dit beleid. Ook heeft u het recht om een klacht bij ons in te dienen of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

U kunt uw bericht richten aan ons adres ter attentie van mevrouw Van Hagen.

Wijzigingen

Ons privacy beleid kan wijzigingen indien nieuwe ontwikkelingen hiertoe aanleiding geven. Het meest actuele beleid treft u altijd aan op onze website. Onderhavig beleid is versie 2021.1.

Ontmoetingscentrum De Hoeven

Hoeven 2
5688 GS Oirschot

Mieke.dehoeven@gmail.com 
06-51310945 

bottom of page