top of page
De-Hoeven-Ovaal.png

Algemene voorwaarden

De Hoeven is een kleinschalig ontmoetingscentrum, De Hoeven levert zorg en dagbesteding aan senioren met dementie en aanverwante aandoeningen, waarbij bewoning tot de mogelijkheden behoort. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden en dienstverlening van De Hoeven. In deze algemene voorwaarden treft u allereerst een algemeen hoofdstuk aan, welk hoofdstuk van toepassing is op alle diensten, gevolgd door afspraken die gelden voor zorg, gevolgd door afspraken betrekking hebbende op de dagbesteding en bewoning. 

ALGEMEEN HOOFSTUK

Dit algemene hoofdstuk is van toepassing op alle overeenkomsten met De Hoeven.

 

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • De Hoeven: Gebruiker van deze algemene voorwaarden: Ontmoetingscentrum De Hoeven, gevestigd aan de Hoeven 2 te (5688 GS) Oirschot, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het handelsnummer 58919724, tevens handelend onder de naam Thuis bij De Hoeven, dan wel haar rechtsopvolger en/of gelieerde ondernemingen.

 • Cliënt: Een natuurlijke persoon die zich tot De Hoeven wendt of heeft gewend teneinde zorg te ontvangen en/of gebruik te maken van de dagbesteding bij Den Hoeven en/of andere  diensten wenst te gebruiken van De Hoeven.

 • Opdrachtgever: De partij die opdracht geeft aan De Hoeven om een Overeenkomst uit te voeren (de Client of diens Vertegenwoordiger of de Gewaarborgde hulp).

 • Overeenkomst: De overeenkomst tot verlening van zorg en/of dagbesteding en indien overeengekomen aanvullend bewoning. Een en ander blijkt uit de overeenkomst zelf. 

 • Zorgverlener: de voor De Hoeven werkzame of ingeschakelde beroepsbeoefenaar die met de Cliënt in het kader van behandeling of begeleiding persoonlijk contact heeft en zorg verleend.

 • Behandeling: Behandelingen op het gebied van de geneeskunde die worden verricht door een zorgverlener die een geneeskundig beroep of bedrijf uitoefent waarop de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo), de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van toepassing zijn.

 • Naasten: Familie, partners, vrienden of andere naasten van de Cliënt.

 • Vertegenwoordiger: De (wettelijk) vertegenwoordiger van de Cliënt als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek. Deze vertegenwoordiger treedt in de rechten en plichten van de cliënt uit hoofde van deze algemene voorwaarden voor zover de Cliënt wilsonbekwaam is en/of voor zover de vertegenwoordiger hiertoe is gemachtigd op grond van de wet of door middel van en persoonlijke schriftelijke machtiging door de Cliënt.

 • PGB: Het persoonsgebonden budget dat de Cliënt tot zijn/haar beschikking heeft en van waaruit de zorg wordt bekostigd.

 • Zorgkantoor: De zorginstelling die het PGB beheert en de declaraties van de Cliënt voldoet.

 

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen de Cliënt en/of Vertegenwoordiger en/of Opdrachtgever, respectievelijk hun rechtsopvolgers en De Hoeven gesloten Overeenkomst.

 2. De algemene voorwaarden zijn van toepassing ongeacht de wijze waarop de zorg wordt gefinancierd.

 3. Partijen kunnen niet afwijken van deze algemene voorwaarden tenzij dat in een individueel geval expliciet is overeengekomen.

 4. De Hoeven houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig tussentijds te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden gelden dan ook voor de bestaande Overeenkomst tussen de Cliënt/Vertegenwoordiger/Opdrachtgever en De Hoeven. Wijzigingen worden schriftelijk bekend gemaakt en treden in werking 4 weken na de bekendmaking of op een later tijdstip vermeld zoals in de bekendmaking. 

 5. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Den Hoeven, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

ARTIKEL 3 – OFFERTES

1. De door De Hoeven gemaakte aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen na uitreiking, tenzij anders aangegeven. De Hoeven is slechts aan de aanbiedingen of offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Cliënt/Vertegenwoordiger/Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij schriftelijk anders aangegeven. 

2. De offertes gelden als Overeenkomst zodra deze ondertekend is c.q. akkoord is bevonden door de Cliënt/Vertegenwoordiger/Opdrachtgever. 

3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn afhankelijk van de dienstverlening btw vrijgesteld dan wel inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en zijn standaard in euro’s aangegeven, alsmede exclusief in het kader van de Overeenkomst te maken kosten ,tenzij anders is aangegeven.

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 

5. De Hoeven is gerechtigd zonder opgave van redenen een cliënt te weigeren. 

 

ARTIKEL 4  - TOT STAND KOMEN VAN DE OVEREENKOMST 

1. De Overeenkomst tussen de Cliënt en De Hoeven komt tot stand indien: 
a. de Cliënt of diens vertegenwoordiger kenbaar heeft gemaakt de Overeenkomst te willen aangaan, en/of
b. een schriftelijke Overeenkomst wordt gesloten. 

2. De Overeenkomst tussen de Vertegenwoordiger/Opdrachtgever en De Hoeven komt tot stand indien:

a. een schriftelijke Overeenkomst wordt gesloten, of

b. een opdracht mondeling wordt verstrekt of de schriftelijke Overeenkomst nog niet ondertekend retour is ontvangen, maar waarbij De Hoeven op verzoek van de Vertegenwoordiger/Opdrachtgever begint aan de uitvoering van Overeenkomst. 

3.Het staat De Hoeven vrij om te bewijzen dat de Overeenkomst op een andere manier tot stand is gekomen.

4. Indien de Cliënt onder bewind of curatele staat, dient hij/zij/Naasten De Hoeven hierop te wijzen voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst en/of op het moment dat hij na totstandkoming van de Overeenkomst onder bewind of curatele komt te staan. 

 

ARTIKEL 5 - ALGEMENE INFORMATIE

 1. Den Hoeven kan de Cliënt, afgestemd op de behoefte en mogelijkheden, informatie ter beschikking  stellen. Den Hoeven  kan informatie geven over: 

a.de gang van zaken van het zorgproces, zoals de intake, de af te nemen diensten, het   opstellen van een eventueel behandelplan, de zorgverlening en het maken van afspraken die betrekking hebben op de specifieke situatie van de Cliënt;

b. betaling voor kosten voor aanvullende diensten, eigen risico en de mogelijk niet vergoede zorg;

 1. de relevante cliënten- en familieorganisaties;

 2. de klachten- en geschillenregeling;

 3. de huisregels;

 4. omgang van De Hoeven met Naasten;

 5. de bereikbaarheid van De Hoeven in geval van een noodsituatie;

 6. het privacyreglement, de privacyverklaring; 

 7. De verplichting van De Hoeven heeft het karakter van een inspanningsverplichting, niet van een resultaatsverplichting. 

 8. Indien voor bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, is dit nimmer een fatale termijn voor De Hoeven. Bij overschrijding van de termijn dient de Cliënt/Vertegenwoordiger De Hoeven schriftelijk in gebreke te stellen en nakoming te vorderen binnen een redelijke termijn. 

 9. Tijdens nationale feestdagen kan De Hoeven andere openingstijden hanteren dan gebruikelijk. Deze informatie zal vooraf tijdig aan de Cliënt en/of zijn Vertegenwoordiger worden bekendgemaakt. 

 

ARTIKEL 6 – BETALING

 1. De Cliënt is De Hoeven de overeengekomen prijs verschuldigd voor de overeengekomen zorg en/of diensten voor zover deze niet rechtstreeks door de sociale verzekeringsbank of Opdrachtgever worden betaald. Voor niet vergoedbare zorg of dienst geldt een betaaltermijn van 14 dagen. 

 2. De volgende kosten komen in ieder geval voor rekening van cliënt en zullen periodiek in rekening worden gebracht:

 • maaltijden 

 • aanvullende eigen bijdrage voor activiteiten

 • vergoeding voor een dienst die buiten de overeenkomst valt 

 • servicekosten indien sprake is van bewoning (huur, maaltijden en gas water licht) 

2. Indien de financiering van de zorg niet zeker is, bijvoorbeeld door het indicatiebesluit of beschikking van het zorgkantoor, wordt er geen zorg geleverd behalve wanneer Cliënt of diens vertegenwoordiger akkoord gaat met de kosten. Bij gerede twijfel over het al dan niet verkrijgen van de indicatie treden De Hoeven en Cliënt met elkaar in overleg. Het is uiteindelijk de eigen verantwoording van Cliënt om na te gaan of zorg (geheel) wordt bekostigd door derden. 

3. Voor de vooraf overeengekomen door De Hoeven in rekening te brengen (aanvullende) kosten van zorg en diensten stuurt De Hoeven een duidelijke en gespecificeerde factuur.

4. De Hoeven kan met Cliënt/Vertegenwoordiger/Opdrachtgever een gespreide betaling overeenkomen maar is dit niet verplicht. 

5. De Hoeven kan verplicht zijn om over bepaalde dienstverlening omzetbelasting in rekening te brengen. 

6. Partijen kunnen automatische incasso overeenkomen. 

7. De Hoeven stuurt na het verstrijken van de betalingstermijn een betalingsherinnering en geeft de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van de herinnering alsnog te betalen.

8. Als na het verstrijken van de tweede betalingstermijn nog steeds niet is betaald,  is De Hoeven gerechtigd rente en buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de eerste betalingstermijn. De rente is gelijk aan de wettelijke rente. 

9. De Hoeven kan prijsstijgingen doorvoeren op basis van overheidsmaatregelen of regelingen in haar branche. 

10. De Hoeven is gerechtigd haar tarieven jaarlijks te verhogen volgens de CBS Consumentenprijsindex. 

ARTIKEL 7 – PRIVACY 

1. De Hoeven respecteert de privacy van haar cliënten. De Hoeven hanteert een privacyreglement. Deze ontvangt Cliënt op verzoek kosteloos en is vindbaar op de website. 

 1. De Hoeven kan om toestemming verzoeken voor opnamen van beeld- en geluid. De Hoeven kan de beeld- en geluidsopnamen enkel gebruiken voor de overeengekomen doelen; ter promotie op de website of sociale media, ter illustratie- en demonstratie materiaal bij intercollegiale en interdisciplinaire overleggen, opleidingen, informatiebijeenkomsten. Uitgesloten is het openbaar maken d.m.v. radio-, televisie-uitzending, internet, e.d. zonder separate en nadrukkelijke toestemming van Cliënt. 

 2. Indien De Hoeven informatie met derden dient uit te wisselen, zal voor het uitwisselen van informatie voorafgaande toestemming zijn gegeven door de Cliënt. 

 3. De Client dient de privacy van overige cliënten en verzorgers te respecteren. Zonder toestemming mag er geen geluid- en/of beeldopname worden gemaakt. Indien de Client voor privé gebruik een gesprek wenst op te nemen, dient Client goedkeuring te hebben van de gesprekspartner. Het is verboden om beeld- of geluidopnames van een gesprek met een van onze collega’s openbaar te maken.

 

ARTIKEL 8 – BEEINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

1. De Overeenkomst eindigt:

           a.   bij overplaatsing naar een andere (zorg)instelling;

           b.   met instemming van beide partijen;

           c.    na een eenzijdige, ondubbelzinnige opzegging van de Overeenkomst;

           e.   overlijden van de Cliënt;

           f.    op de einddatum (genoemd in het indicatiebesluit)/ als de indicatie wijzigt naar een                  zorgprofiel lager dan VV05;

           g.   wanneer de geldigheidsduur van de beschikking waarop de Overeenkomst is                              gebaseerd is afgelopen.

           h.   indien de zorgvraag zodanig wijzigt, dat deze niet meer binnen het zorgbeleid van                    De Hoeven valt; 

2. De Hoeven is tevens gerechtigd een Overeenkomst op te zeggen, indien:  
a. de financiering, de verwijzing, de indicatie of een geldende beschikking  voor de zorg komt te ontbreken; De Hoeven gaat hier evenwel niet toe over indien de instelling meent dat het stopzetten van de zorg op dat moment onverantwoord is omdat sprake is van noodzakelijke zorg;

b. de Cliënt herhaaldelijk diens verantwoordelijkheden uit de Overeenkomst niet nakomt of kan nakomen, daarop herhaaldelijk is aangesproken maar hij of zij zijn of haar gedrag niet verandert en dit heeft geleid      tot een zodanige situatie dat het langer voortduren van de Overeenkomst in redelijkheid niet langer van De Hoeven kan worden gevergd;

c. door toedoen van naasten van de Cliënt ernstige spanningen met de zorgverleners en/of overige cliënten ontstaan, waardoor voortzetting van zorgvuldige zorg ernstig wordt bemoeilijkt;

d. indien de zorgvraag van de Cliënt dusdanig verandert dat het niet meer van De Hoeven kan worden verlangd dat zij de zorg verleent zoals is overeengekomen en is vastgelegd in het behandelplan. Bij een dergelijke situatie heeft de Cliënt de keuze om de groepsbegeleiding te beëindigen en individueel begeleid te worden of om de gehele dienstverlening te beëindigen.  

e. Indien De Hoeven dient te besluiten dat de Overeenkomst om geldige redenen dient te worden beëindigd, bijvoorbeeld indien Client diens Vertegenwoordiger of Naasten verantwoordelijk zijn voor c.q. een aandeel hebben in conflicten, geweldsincidenten, vernieling, misdraging, pesterijen, veroorzaken van spanningen en verstoring van relaties, plegen van strafbare feiten, agressie en/of intimidatie en/of racisme (verbaal en non-verbaal, fysiek en psychische), vertoning ongewenst gedrag, gedrag waarbij de veiligheid van overige mensen in gevaar komt, schending van huisregels en overige gewichtige redenen. Bij de afweging of er sprake is van geldige redenen die opzegging van de Overeenkomst rechtvaardigt geldt het besluit van De Hoeven als leidend, De Hoeven neemt in haar overweging het belang van alle cliënten  zwaar mee in haar overweging, samen met de veiligheid en welzijn van alle cliënten en verzorgers. Dit maakt dat het belang van één cliënt zal dienen te wijken voor het belang van alle cliënten en verzorgers samen.

3. Bij situaties zoals genoemd onder h en i zal De Hoeven een redelijke termijn in acht nemen die zorgvuldigheid betreft richting haar personeel/verzorgers en overige cliënten en Client, en die in redelijkheid van de instelling mag worden verwacht. 

4. Bij beëindiging van de Overeenkomst neemt De Hoeven een redelijke termijn in acht als mede die zorgvuldigheid betreffende de nazorg, die in redelijkheid van de instelling mag worden verwacht

5. De overeenkomst kan per e-mail of brief worden opgezegd. 

6.  Bij beëindiging hoeft er geen opzegtermijn in acht te worden genomen, maar is Cliënt wel verplicht om de beëindigingskosten te voldoen. 

 

ARTIKEL 9 – AANSPRAKELIJKHEID

 1. Indien de Cliënt of Opdrachtgever aantoont dat hij/zij schade heeft geleden door wanprestatie of onrechtmatig handelen en/of handelen of nalaten door De Hoeven is De Hoeven voor de schade aansprakelijkheid tot maximaal de voor de betreffende aanspraak van toepassing zijnde limieten onder de door De Hoeven afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering c.q. verzekering. 

 2. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekering c.q. verzekering niet tot uitkering over gaat en wel is aangetoond dat er schade is geleden door een toerekenbare wanprestatie of onrechtmatig handelen, handelen of nalaten door De Hoeven en/of Zorgverlener, geldt dat De Hoeven en/of Zorgverlener voor de schade aansprakelijk zijn tot maximaal één maal het declaratiebedrag (ex. BTW) van de desbetreffende Overeenkomst. Wanneer de Overeenkomst een langere looptijd heeft dan 6 maanden, wordt de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste 6 maanden verschuldigde declaratiebedrag (ex. BTW). 

 3. Onder schade wordt uitsluitend verstaan schade aan personen en schade aan zaken. 

 4.  De Hoeven is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder begrepen gevolgschade, immateriële schade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door verzuim, verhuiskosten.

 5. De Hoeven is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit een valpartij. 

 6. De Hoeven is niet aansprakelijk voor schade door vermissing, diefstal of schade aan eigendommen.  

 7.  De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van door De Hoeven ingeschakelde personen of derden, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperkingen hebben.

 8. De opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van De Hoeven of diens leidinggevenden.

 

ARTIKEL 10 – VRIJWARING

1.       De Cliënt/Vertegenwoordiger/Opdrachtgever vrijwaart De Hoeven en Zorgverlener, diens ondergeschikten en hulppersonen voor: 

a.   eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Cliënt/Vertegenwoordiger/Opdrachtgever toerekenbaar is.

b.   vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de Cliënt/Opdrachtgever/Vertegenwoordiger onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt. 

c.    alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van De Hoeven ten behoeve van de Cliënt/Opdrachtgever.

d.   Schending van de vertrouwelijkheid door Cliënt of Opdrachtgever of door derden voor wie zij verantwoordelijk zijn. 

e.   aanspraken van derden waarbij De Hoeven als medepleger van de Cliënt/Opdrachtgever wordt aangemerkt. 

f.    Ongelukken tijdens deelneming aan het verkeer na het aanwezig zijn op de dagbesteding. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor ongevallen op de openbare weg. 

g.   Schade veroorzaakt door computervirussen en computerdefecten, storingen. 

 

ARTIKEL 11 - NIEUWE BESCHIKKING

1. Indien de zorg wordt geleverd op grond van een beschikking en de geldigheidstermijn van de beschikking op korte termijn afloopt en zorg nodig blijft, is De Hoeven behulpzaam bij het aanvragen van een nieuwe beschikking.

2. Wanneer de hulpvraag van Cliënt zich naar aard en omvang zodanig ontwikkelt dat De Hoeven niet meer in staat is om verantwoorde zorg/goede zorg te leveren binnen de grenzen van de in de beschikking aangegeven aard en omvang van de  zorgaanspraak ondersteunt De Hoeven de Cliënt bij het aanvragen van een nieuwe beschikking.


ARTIKEL 12 – KLACHTENREGELING

1. Een klacht kan door Cliënt geuit en besproken worden met de groepsbegeleider of Zorgverlener, tevens kan een klacht schriftelijk neergelegd worden bij de groepsbegeleider en/of de Zorgverlener. De groepsbegeleider zal in contact treden met de Cliënt om de klacht onderling te bespreken. Indien Cliënt en de Hoeven er niet samen uit komen, kan Cliënt zich wenden tot de directie binnen De Hoeven. Indien de Cliënt van mening is dat de klacht dan nog niet is opgelost, kan Cliënt zich wenden tot de geschillencommissie Zorg, zie hierover het volgende artikel. 

2. In het kader van en behoudens de reikwijdte van de Wkkgz wijst De Hoeven een of meer daartoe geschikt te achten personen aan die een klager op diens verzoek van advies dienen met betrekking tot de indiening van een klacht en bijstaan bij hetformuleren van de klacht en het onderzoeken van de   
mogelijkheden om tot een oplossing voor de klacht te komen.


ARTIKEL 13 - GESCHILLENCOMMISSIE VOOR WLZ EN WMO (REIKWIJDTE WKKGZ)

1. De Cliënt kan in het kader van zorg omschreven in de Wet langdurige zorg of de Wet maatschappelijke ondersteuning naast de andere bestaande mogelijkheden een geschil voorleggen aan een geschilleninstantie conform de Wet kwaliteit klachten en geschillen en zorg (Geschillencommissie Zorg) indien de behandeling van de klacht in onvoldoende mate de ontevredenheid van de Cliënt of instelling wegneemt, indien de klachtenregeling niet voldoende is nageleefd of in redelijkheid niet kan worden verlangd dat de Cliënt onder de gegeven omstandigheden zijn klacht over een gedraging van de Zorgverlener/De Hoeven in het kader van de zorgverlening bij De Hoeven indient.

 

ARTIKEL 14 – INTELLECTUELE EIGENDOM

1. De intellectuele eigendomsrechten van alle door De Hoeven krachtens of in verband met de Overeenkomst aan de Cliënt Opdrachtgever of Vertegenwoordiger ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere zaken, met inbegrip van documentatie, berusten bij De Hoeven of zijn toeleveranciers en/of bij derde die De Hoeven heeft gemachtigd de programmatuur, documentatie of andere zaken aan de Cliënt/Opdrachtgever ter beschikking te stellen. Client/Opdrachtgever hebben enkel het recht om de zaken te gebruiken voor intern en/of privé gebruik en voor de doeleinden die voortvloeien uit de overeenkomst. 

2. Het is de Cliënt/Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectueel eigendom rechten uit de resultaten van diensten te verwijderen en/of te wijzigen. 

 

ARTIKEL 15 – OVERMACHT

1. Onder overmacht wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen.

2. De Hoeven is niet gehouden aan haar verplichting uit de Overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht, onder overmacht wordt ook begrepen: werkstaking, blokkades, overheidsmaatregelen, tekortkomingen jegens De Hoeven door toeleveranciers of van de door leverancier ingeschakelde derden of overmacht aan de zijde van toeleveranciers van Leverancier, gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen, stroom-, elektriciteitsstoring, storing van internet-netwerk, storing in datanetwerk, natuurramp, gebrek aan- of ziekte van één of meer personeelsleden, brand, terrorisme en pandemie, ontbreken van de juiste en volledige informatie en extreme weersomstandigheden, waardoor het voor de ouderen te koud of te warm is op het terrein. 

3. De Hoeven is gerechtigd gedurende periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.  

 

ARTIKEL 16 – VERVALTERMIJN

Vorderingen en andere bevoegdheden van de Cliënt/Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook jegens De Hoeven/Zorgverlener in verband met het verrichten van werkzaamheden door De Hoeven/Zorgverlener, vervallen in ieder geval een jaar na het moment waarop de Cliënt/Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden, tenzij anders aangegeven in de algemene voorwaarden of Overeenkomst. 

 

ARTIKEL 17 – TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE 

 1. Op alle Overeenkomsten tussen De Hoeven en de Cliënt c.q. Vertegenwoordiger c.q. Opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

 2. Alle geschillen tussen De Hoeven en de Cliënt c.q. Vertegenwoordiger c.q. Opdrachtgever worden in eerste instantie voorgelegd aan de Geschillencommissie als bedoeld in artikel 13 van deze voorwaarden.  Niettemin heeft De Hoeven het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 

 

HOOFDSTUK ZORGVERLENING 

Dit hoofdstuk gaat in op de voorwaarden omtrent zorgverlening.  

 

ARTIKEL 18 - DUIDELIJKE INFORMATIE

 1. Zorg wordt verleend aan een Client met minimaal zorgprofiel VV05, beschermd wonen met intensieve dementie zorg. 

2. De Cliënt heeft recht op die informatie die noodzakelijk is om weloverwogen keuzes over de zorg te kunnen maken. 

2. De Opdrachtgever dient zelf voldoende kenbaar te zijn of zich kenbaar te maken met van toepassing zijnde wet- en regelgeving ten aanzien van het beoogde zorgtraject. Hieronder valt ook de eigen verantwoordelijkheid om na te gaan in hoeverre Cliënt verzekerd is voor de ontvangen zorg/diensten. De Hoeven zal Cliënt zo goed mogelijk informeren over wet- en regelgeving en kosten, echter hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. 

3. Voorafgaand aan het tot stand komen van de Overeenkomst bepalen Den Hoeven en Cliënt in onderling overleg welke zorg het beste bij de Cliënt past en wisselen zij informatie uit, die relevant is voor de zorg. 

4. Indien de Cliënt uitdrukkelijk heeft aangegeven informatie over de behandeling niet te willen ontvangen, kan het verstrekken van informatie achterwege blijven.  

 1. Een Cliënt is verplicht om bij aanvang een reanimatieverklaring af te geven. Daarin dient hij/zij aan te geven of de Cliënt in geval van calamiteiten gereanimeerd wenst te worden of niet. Wordt deze verklaring niet afgegeven en ontstaat er een situatie waarin beslist moet worden tot reanimeren, dan zal reanimatie altijd plaatsvinden indien mogelijk. 

ARTIKEL 19 - HET OPSTELLEN VAN HET BEHANDELPLAN

1. De Zorgverlener doet, in overeenstemming met de professionele standaard, op  basis van het overleg tussen Zorgverlener en Cliënt een voorstel voor een behandelplan aan de Cliënt. 

2. De Zorgverlener biedt de Cliënt ondersteuning aan bij het overleg over het behandelplan.

3. De Zorgverlener begint de zorg nadat de Cliënt of zijn (wettelijk) vertegenwoordiger heeft ingestemd met het (voorlopige) behandelplan.

 1. In acute situaties, waarbij de tijd voor het vragen van toestemming ontbreekt omdat onmiddellijke behandeling nodig is om ernstig nadeel voor de Cliënt te voorkomen, kan worden afgeweken van het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel. Dit wordtgemotiveerd vastgelegd in het dossier. In dat geval vindt overleg tussen Zorgverlener en Cliënt zo spoedig mogelijk na de afwijking plaats. Indien Cliënt of Zorgverlener afwijking van het behandelplan noodzakelijk acht, vindt onderling overleg plaats. Het behandelplan kan bevatten:

  1. de doelen met betrekking tot de zorg voor een bepaalde periode gesteld, gebaseerd op de wensen, mogelijkheden en beperkingen van de Cliënt met in achtneming van de eventuele beschikking van de gemeente;

  2. de wijze waarop de Zorgverlener en de Cliënt de gestelde doelen proberen te bereiken;

  3. wie voor de verschillende onderdelen van de zorg verantwoordelijk is en op welke wijze afstemming plaatsvindt tussen meerdere zorgverleners, en wie de Cliënt op die afstemming kan aanspreken

  4. de frequentie waarmee en de omstandigheden waaronder het behandelplan met  de Cliënt zal worden geëvalueerd en geactualiseerd, waarbij in geval van  een nieuwe beschikking van de gemeente in ieder geval een evaluatie van  hetbehandelplan plaatsvindt.


ARTIKEL 20 – DOSSIER

1. Het dossier bevat, naast het behandelplan en de in de wet en regelgeving  geregelde onderwerpen, het  volgende:

a.  in overleg met de Cliënt welke naasten bij de zorgverlening worden  betrokken of over de  zorgverlening worden geïnformeerd en de wijze waarop dat gebeurt en desgewenst welke personen  juist niet;

b. de wensen en voorkeuren van de Cliënt inclusief contra-indicaties voor zorginterventies;  

c.  de voortgang (incl. rapportages, uitslagen etc.) van de zorgverlening;                

d. incidenten en calamiteiten voor zover deze gevolgen hebben voor de zorgverlening of de     gezondheidstoestand van de Cliënt.

2. Het dossier blijft ter beschikking van De Hoeven gedurende de wettelijke termijn (20 jaar). Cliënt heeft recht op inzage en kan een kopie krijgen.


ARTIKEL 21 – KWALITEIT VAN ZORG 

Als norm voor goed zorgverlenerschap gelden de gedragsregels van de verschillende beroepsgroepen, kwaliteitsstandaarden, normen ontleend aan de laatste stand van de wetenschap en praktijk alsmede algemeen aanvaarde uitgangspunten. 


ARTIKEL 22 – MEER ZORGVERLENERS / UITWISSELING VAN INFORMATIE

1. De Hoeven handelt naar de afspraken afkomstig uit het opgestelde kwaliteitsstatuut bij de verdeling van taken en verantwoordelijkheden.

2. De Hoeven kan (vertrouwelijke) informatie uitwissen over o.a. de diagnose, behandeling, medicatie en terugkoppeling. Voor dergelijke uitwisseling geeft Cliënt een akkoord. 

 

ARTIKEL 23 – GOED CLIENTSCHAP

1. Elke Cliënt legitimeert zich voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst op verzoek van De Hoeven met een wettelijk erkend, geldig legitimatiebewijs en overlegt de gegevens van zijn zorgverzekeraar, het indicatiebesluit of de beschikking. Kan de Cliënt desgevraagd een dergelijk legitimatiebewijs en/of verzekeringsgegevens of de beschikking niet tonen, dan is De Hoeven  gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst niet te starten totdat de Cliënt de noodzakelijke gegevens heeft overlegd.

2. Vóór aanvang van de zorg geeft de Cliënt op verzoek van De Hoeven de naam en de bereikbaarheidsgegevens op van een contactpersoon, bij voorkeur zijn vertegenwoordiger.

3. De Cliënt en diens bezoekers houden zich aan de huisregels en onthouden zich naar beste kunnen van  gedrag dat risico oplevert voor de veiligheid van mensen in De Hoeven.

4. De Client leeft de huisregels na en is verantwoordelijk voor naleving door zijn bezoek. Deze zijn uitgereikt bij of voor aanvang van de Overeenkomst. En liggen ter inzage bij De Hoeven. 

5. De Cliënt werkt mee aan instructies en maatregelen van De Hoeven (gericht  op de (brand)veiligheid).

6. De Cliënt dient zelf de nodige zorg in acht te nemen om schade aan of vermissing of diefstal van zijn eigendommen (waaronder kleding, gehoorapparatuur en sieraden) te voorkomen. Waar mogelijk dienen persoonlijke items gelabeld te worden. De Hoeven is niet aansprakelijk voor schade of vermiste eigendommen. 

7. Benodigde verzorgingsproducten dient cliënt zelf te regelen, zoals Nutricia drink of incontinentie materiaal.    Het is mogelijk dat de verzekering de kosten van verzorgingsproducten en zorg producten vergoedt.

 

ARTIKEL 24 – INFORMATIEPLICHTEN

1. De Cliënt geeft De Hoeven, mede naar aanleiding van diens vragen, naar beste weten de inlichtingen en de medewerking die deze redelijkerwijs voor het uitvoeren van de Overeenkomst nodig heeft, waaronder begrepen informatie over een eventuelewilsverklaring of crisiskaart.

2. Wanneer zich tussentijds wijzigingen voordoen in de situatie van de Cliënt die kunnen leiden tot verandering van (de omvang van) de te leveren zorg, is de Cliënt gehouden De Hoeven daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 

HOOFDSTUK DAGBESTEDING

In dit hoofdstuk staan de voorwaarden omtrent dagbesteding omschreven.

 

 ARTIKEL 25 – TOELATING 

 1. De dagbesteding bij De Hoeven is gericht op dementerende natuurlijke personen (op leeftijd). Hiervoor is een indicatie vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) noodzakelijk van minimaal indicatie V005. Zonder deze indicatie staat het De Hoeven vrij om personen te weigeren op de dagbesteding. Tevens staat het De Hoeven vrij personen te weigeren op andere gronden.

 2. Bezoekers van De Hoeven zijn welkom op afspraak. Voor het brengen of ophalen van cliënten is de toegang vrij. 

 3. Indien de indicatie of de situatie van de Cliënt wijzigt, staat het De Hoeven vrij om de Overeenkomst met de Cliënt en/of Vertegenwoordiger te beëindigen wanneer de benodigde zorg niet door De Hoeven geleverd kan worden of wanneer de indicatie vanuit de WLZ vervalt.

 

ARTIKEL 26 – VERPLICHTINGEN CLIENTEN

 1. Een Cliënt is verplicht om bij aanvang een reanimatieverklaring of crisiskaart af te geven. Daarin dient hij/zij aan te geven of de Cliënt in geval van calamiteiten gereanimeerd wenst te worden of niet. Wordt deze verklaring niet afgegeven en ontstaat er een situatie waarin beslist moet worden tot reanimeren, dan zal reanimatie altijd plaatsvinden indien mogelijk. 

 2. De Cliënt/Vertegenwoordiger is verantwoordelijk voor het aanleveren van een recente medicatielijst indien van toepassing. Indien er gedurende de dagbesteding medicatie toegediend moet worden, is de Cliënt/Vertegenwoordiger of Naasten hiervoor verantwoordelijk dat deze aanwezig zijn. 

 3. Een eventueel dieet dient vooraf vermeld te worden, zodat De Hoeven hiermee rekening kan houden tijdens de eetmomenten. Indien Client (ernstige) allergieën heeft, dient Client of diens Naasten dit te melden bij intake en op diens medicatielijst. Maaltijden zijn op eigen kosten van de Cliënt.

 4. De Cliënt of zijn/haar Naasten zijn verantwoordelijk voor de eigen bezittingen en kleding van de Cliënt. Voor zover mogelijk is het gewenst dat kleding en bezittingen gelabeld zijn. De Hoeven is niet aansprakelijk voor eventuele vermissingen of onderlinge ruil van bezittingen of kleding.

 5. Het is een Cliënt niet toegestaan om een aansteker op zak te dragen in verband met de brandveiligheid. Rookt de Cliënt, dan kan dit bij het personeel van De Hoeven worden aangegeven en kan er een aansteker van De Hoeven worden geleend. Sigaretten dient de Cliënt/zijn Vertegenwoordiger zelf aan te schaffen en bij aankomst aan het personeel te overhandigen. Het is de Cliënt verboden om sigaretten op zak te dragen in verband met veiligheidsredenen. De Cliënten kunnen roken met toestemming van het personeel van De Hoeven op de hiervoor aangewezen plaatsen. De sigaretten worden door het personeel bewaard. 

 6. Indien een Cliënt incontinentiemateriaal of speciale voeding behoeft, dient de Cliënt/Vertegenwoordiger of zijn/haar Naasten deze tijdelijk aan te leveren. Dit is niet inbegrepen bij de dagbesteding.

 7. De Hoeven is niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is doordat een Cliënt valt, Den Hoeven spant zich in om een zo veilig mogelijke situatie te creëren, echter is het voor Den Hoeven onmogelijk om elke mogelijke valpartrij uit te sluiten. Dit is de eigen verantwoordelijkheid van de Cliënt. Indien noodzakelijk dient de Cliënt zelf een rolstoel, rollator e.d. mee te nemen. 

 8. Bij ruzies of agressief gedrag is De Hoeven niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor eventuele gevolgen en/of schade. 

 9. Indien een Cliënt agressief gedrag vertoont waardoor de veiligheid van andere aanwezigen of het personeel of de vrijwilligers van De Hoeven in gevaar komt, is De Hoeven gerechtigd om de Cliënt de toegang tot de dagbesteding per direct te ontzeggen. 

 10. De Vertegenwoordiger is verantwoordelijk voor het contact met de behandelend arts van de Cliënt. De Hoeven stelt het op prijs als zij rechtstreeks contact mogen opnemen met de zorgbehandelaar in geval van vragen of in geval van nood. 

 11. De Vertegenwoordiger/Naasten is/zijn verantwoordelijk voor het vervoer van de Cliënt van en naar De Hoeven.

 

ARTIKEL 27 – VERPLICHTINGEN DE HOEVEN

 1. De Hoeven draagt zorg voor het vermaak en de basis verzorging voor de Cliënt gedurende het verblijf op de dagbesteding. 

 2. De Hoeven verzorgt de maaltijden die horen bij het tijdvak waarin de Cliënt op de dagbesteding aanwezig is. Indien mogelijk wordt er rekening gehouden met diëetwensen indien deze vooraf zijn vermeld.

 3. De Hoeven zal zich inspannen om voor de Cliënt een zo gevarieerd mogelijk aanbod aan activiteiten aan te bieden. 

 4. De Hoeven draagt zorg voor vervoer van de Cliënt naar een excursie buiten het terrein van De Hoeven. 

 5. De Hoeven zal medicatie toedienen gedurende het verblijf op de dagbesteding, voor zover zij een recente medicatielijst en de benodigde medicatie tot hun beschikking hebben. Zij is niet aansprakelijk voor de juiste toediening indien de lijst niet volledig of up to date is of de medicatie niet voorradig is.

 

ARTIKEL 28 – AANVULLENDE KOSTEN 

 1. Client kan deelnemen aan de activiteiten die worden aangeboden. Als een eigen bijdrage wordt gevraagd voor een bepaalde activiteit, wordt dit vooraf duidelijk gecommuniceerd. De kosten van de eigen bijdrage worden maandelijks in rekening gebracht bij de cliënt.

 2. Cliënt ontvangt tijdens de dagbesteding een broodmaaltijd en een warme maaltijd. Indien de Cliënt andere maaltijden of maaltijdsupplementen wenst, wordt hiervoor een meerprijs in rekening gebracht. 

 

ARTIKEL 29 – ANNULERING EN AFWEZIGHEID

 1. Indien een Cliënt gedurende een tijdvak niet aanwezig kan zijn op de dagbesteding, mag dit tijdvak op een ander moment worden ingehaald binnen één maand na dato. 

 2. Is een Cliënt afwezig zonder afmelding binnen 24 uur van te voren, dan worden de kosten in rekening gebracht. 

 

HOOFDSTUK BEWONING 

Indien Client woont bij De Hoeven gelden tevens onderhavige bepalingen.  

 

ARTIKEL 29 – TOELATING 

 1. De Hoeven is gericht op zorgverlening en dagbesteding voor dementerende natuurlijke personen (op leeftijd), onderdeel hiervan kan ook bestaan uit zorg met bewoning. Hiervoor is een indicatie vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) noodzakelijk. Zonder deze indicatie staat het De Hoeven vrij om personen te weigeren.

 2. Indien de indicatie of de situatie van de Cliënt wijzigt, staat het De Hoeven vrij om de Overeenkomst met de Cliënt en/of Vertegenwoordiger te beëindigen wanneer de benodigde zorg niet door De Hoeven geleverd kan worden of wanneer de indicatie vanuit de WLZ vervalt.

 3. Voorafgaand aan bewoning dient Client gebruik te maken van de dagbesteding. Tijdens de dagbesteding kunnen Client en De Hoeven nagaan of er een klik is met de overige bewoners. Daar bewoners veel met elkaar zullen samenleven en hun dagen samen zullen doorbrengen, is een klik van belang voor iedere bewoner. 

 

ARTIKEL 30 –BEWONING ONLOSMAKELIJK VERBONDEN MET DE ZORG EN DAGBESTEDING 

 1. Bewoning door Client wordt uitsluitend door De Hoeven verleend in het kader van zorg en begeleiding. 

 2. Bewoning is enkel mogelijk wanneer een overeenkomst voor zorg en dagbesteding is overeengekomen. Het is dus onmogelijk om zonder zorg en dagbesteding te (blijven) wonen bij De Hoeven. De Hoeven is erop ingericht om aan bewoners met een indicatie vanuit de WLZ zorg te verlenen en daarnaast zorg te dragen voor passende dagbesteding en voor een fijne leef- en woon omgeving. Het zou in strijd zijn met het bestaansrecht, de doelen en visie van De Hoeven als Cliënten woonachtig blijven bij De Hoeven zonder zorg- en dagbestedingsovereenkomst. Van reguliere huur is uitdrukkelijk en expliciet geen sprake. 

 3. Client en De Hoeven komen de omvang van de dagbesteding onderling overeen en onderling kunnen wijzigingen worden overeengekomen. 

 

ARTIKEL 31 – VERGOEDING

 1. De Hoeven heeft naast een dagbesteding ook een locatie waar bewoning mogelijk is. Hiervoor dient hiervoor een indicatie vanuit de WLZ te zijn voordat een Cliënt kan worden toegelaten.

 2. In aanvulling op de vergoeding vanuit het PGB dient de Cliënt een eigen bijdrage te betalen voor servicekosten welke niet worden gedekt (nutsvoorzieningen, internet en tv, maaltijden en onderhoud van het pand). Deze bijdrage wordt in de Overeenkomst vastgesteld.

 3. Naast de eigen bijdrage dient de Cliënt voor aanvang van bewoning ook een borg te betalen. Deze borg bedraagt tweemaal de eigen bijdrage voor een maand. Aan het einde van de bewoning zal de borg terug worden betaald indien het gehuurde in goede staat wordt achtergelaten. Eventuele schades, onbetaalde facturen of herstelkosten worden in mindering gebracht op de borg. Over de borg wordt geen rente vergoed.

 

ARTIKEL 32 – VERPLICHTINGEN 

 1. De medicatielijst dient up to date te zijn bij aanvang van bewoning. De Hoeven is niet aansprakelijk voor fouten of ontbrekende informatie in de medicatielijst die bij aanvang is verstrekt. 

 2. De Cliënten dienen een alarm bij zich te dragen dat zij kunnen bedienen in het geval de Cliënt dringend hulp nodig heeft. De Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het dragen hiervan. De Hoeven stelt deze ter beschikking aan iedere bewoner.

 3. Client en diens bezoek dienen de huisregels in acht te nemen en na te komen. De Hoeven wenst zorg te dragen voor een fijne en prettige leefomgeving. De volgende zaken worden dan ook niet getolereerd: verbale, psychische en fysieke agressie, pesten, discriminatie, vernieling en het plegen van strafbare feiten. Bij signalering van dergelijke situaties zal hoor en wederhoor worden toegepast. Deze en soortgelijke situaties kunnen beëindiging van de Overeenkomst met zich meebrengen. 

 4. De kamers zijn niet afgesloten in verband met de veiligheid van Cliënten.

 5. De Hoeven zal zorgdragen voor onderhoud van het pand en faciliteiten. Ook is er een calamiteitenplan aanwezig en weten personeelsleden wat zij moeten doen bij calamiteiten. 

 

ARTIKEL 33 – GEBRUIK

 1. Client krijgt een eigen slaapkamer ter eigen gebruik, en kan verder gebruik maken van de gemeenschappelijke ruimtes en faciliteiten. 

 2. Een eventuele regeling omtrent partnerverblijf komen partijen samen overeen.  

 3. Wanneer bezoek van Client de huisregels niet naleeft, ook niet na waarschuwing, heeft De hoeven het recht het betreffende bezoek te weigeren. 

 4. De Hoeven heeft het recht om de kamer van Client te betreden om zorg te dragen voor schoonmaak, onderhoud en verlening van zorg en controle van veiligheid. 

 5. De kamer en overige ruimten mogen enkel gebruikt worden voor het doel waarvoor zij beschikbaar zijn gesteld. 

 6. Client mag geen (ingrijpende) veranderingen aanbrengen aan de kamer. Eventuele wijzigingen dienen goedgekeurd te worden door De Hoeven. Eventuele wijzigingen dienen bij einde bewoning weer worden hersteld. 

 7. Schade veroorzaakt door Client of diens bezoek aan de gemeenschappelijke ruimten, woning, eigen kamer en eigendommen (zoals meubels) wordt vergoed door Client. 

 8. In verband met brandveiligheid en gezondheid van mede bewoners mag er binnen niet gerookt worden. Tevens is het verboden om aanstekers ed. bij zich te hebben of op de kamer ed. te bewaren. Roken gebeurt onder toezicht van personeel. Personeel beschikt over aanstekers ed. 

 

ARTIKEL 34 – DUUR EN EINDE HUUR

 1. De bewoning (huur) is gekoppeld aan de zorgindicatie en de zorgovereenkomst die de Cliënt met De Hoeven  heeft samen met de overeenkomst om voor dagbesteding zorg te dragen. Wanneer de zorg en dagbesteding eindigt of wordt stopgezet, eindigt ook automatisch de huur. De huur is onlosmakelijk verbonden met de zorg en dagbesteding. 

 2. Voor einde van de Overeenkomst wordt verwezen naar artikel X. Verder komt de huur  per direct te beëindigen in de volgende gevallen (niet-limitatief):

  1. Overlijden van de Cliënt;

  2. Ernstige misdragingen van de Cliënt;

  3. Ernstige misdragingen of bedreigingen van familieleden, Vertegenwoordigers of bezoek van de Cliënt;

  4. Bij beëindiging van de zorg door De  Hoeven;

  5. Wanneer de Cliënt/Vertegenwoordiger een betalingsachterstand heeft van ten minste drie maanden;

  6. Wanneer De Hoeven niet meer in staat is om voldoende zorg te bieden behorende bij de indicatie van de Cliënt.

 3. Bij overlijden hebben de erfgenamen 7 dagen de tijd om de kamer leeg te maken. Als dat niet gebeurt, kan De Hoeven de kamer leegruimen tegen de tarieven die zij daarvoor hanteert. De eigendommen zullen worden opgeslagen, de kosten hiervan worden in rekening gebracht bij de erfgenamen. Als er geen erfgenamen (Bekend) zijn, meldt De Hoeven dit aan een notaris of aan het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) dat namens de Staat de onbeheerde nalatenschap zal afwikkelen. 

bottom of page